mardi 17 janvier 2017

Figueres - OPINIÓ: “Els diners del Museu del Circ aniran a la ciutat”


Article d’opinió de Genís Matabosch, director del Festival del Circ  i president de Circus Arts Foundation
Arran  que el projecte de pressupostos per al 2017 que està fent el govern preveu una partida de 500.000 euros pel futur Museu del Circ es va engegar una campanya contra aquesta inversió des d’un change.org feta per una persona que s’amaga sota pseudònim i promoguda especialment per l’equip d’un desaparegut festival d’art dit contemporani i d’altres acòlits de similar freqüència. Saben que si el Museu no tira endavant amb garanties, el Festival del Circ viurà enguany la seva darrera edició i conjecturen que si així és potser veurien reflotar els seus projectes: tan simple com maquiavèl·lic.
A banda d’un ampli seguit d’atacs personals de tot tipus, el més greu és com s’ha intentat distorsionar un projecte que desconeixen per complet emparant-se per les xarxes del populisme i demagògia més viscerals. La Casa Nouvilas, on es preveu realitzar l’únic veritable Museu del Circ a Europa, és propietat de l’Ajuntament i del Consell Comarcal i els diners públics que s’invertiran en el museu aniran íntegrament a pagar-ne la rehabilitació: dit d’una altra manera: gràcies al projecte del Museu del Circ s’atrauran inversions de fora de Figueres per a recuperar un immoble de propietat pública. De fet està previst que el 75% del cost de la rehabilitació arribi de fora de la ciutat. Imagineu-vos una Figueres amb un nou museu singular, únic a Europa, que s’autofinanci al cap de només 5 anys de vida, capaç de crear desenes de llocs de treball i consolidar-nos com la capital cultural i turística del nord de Catalunya.
Cal recordar que, a diferencia dels qui ataquen el projecte des del desconeixement, qui promou el Festival i el Museu del Circ és una fundació cultural sense ànim de lucre que no té absolutament res a amagar: audita anualment els seus comptes i els fa públics, declara tot el seu personal i assegura els voluntaris i, més important encara, finança el seu projecte només amb un 20% de diner públic assumint doncs un risc econòmic de més de 450.000€ per a poder-lo fer. En el país de l’enveja, del qui prefereix la trinxera de la conspiració a l’esforç del treball amb honestedat i rigor i el risc econòmic, és trist rebre aquests atacs de qui pretén acaparar la bandera de l’art més actual. No senyores i senyors: quan vostès hagin construït amb els seus estalvis i des dels 12 anys un dels majors arxius patrimonials del seu sector, quan vostès facin un projecte d’èxit capaç d’atraure més de 30.000 espectadors cada any, deixar a la ciutat un retorn econòmic d’1,2 milions d’euros i posicionar-se entre els millors del món en només 5 anys, quan vostès aconsegueixen posar el nom de Figueres en el món, quan vostès arrisquin un 80% del cost dels seus projectes de la seva pròpia butxaca, quan vostès organitzin les exposicions amb més visitants de la història de la ciutat (Flors de Circ o maqueta circ Gleich), quan tot això passi, si passa, aleshores i només aleshores estarem en igualtat de condicions per a parlar-ne.
Però mal em temo que vostès prefereixen destruir el treball d’altri per mitjà de la difamació abans de canalitzar el seu temps cap a projectes que enalteixin internacionalment la nostra ciutat com ho fa el circ. Vostès prefereixen que Figueres, com ja va passar amb la universitat o el museu del cinema, perdi definitivament el tren del dinamisme cultural, turístic i econòmic a benefici dels seus projectes personals, amb escàs o nul risc del promotor, plantejats per a minories, sense cap retorn econòmic a la ciutat i sense la transparència de comptes que cal quan es reben diners del contribuent.
Per fortuna l’àmplia majoria de la població a Figueres vibra amb el millor circ del planeta i desitja que així sigui per molts anys i tot l’any. Llarga vida al circ internacional de qualitat, la més popular de totes les arts escèniques, la que més espectadors i retorn té a Figueres, amb un públic de totes les edats, creences i cultures.
Traduction automatique :
Avis Genis Matabosch,  directeur du festival du cirque   et  président de la Fondation duCirque Arts
Après le projet de budget pour 2017 qui fait le gouvernement alloue 500.000 euros pour le futur Musée du cirque a été lancé une campagne contre cet investissement d'un change.org faite par une personne qui se cache sous un pseudonyme et promu en particulier par l'équipe manque un festival d'art contemporain de doigt et autres acolytes de la même fréquence. Ils savent que si elle va de l'avant avec des garanties Musée, Festival du Cirque de cette année va vivre sa dernière année et est peut-être supposer que si elles relancer leurs projets: aussi simple que machiavélique.
En plus d'un large éventail d'attaques personnelles de toutes sortes, le plus grave est comme un projet qui a tenté de fausser complètement inconscients comptant pour les réseaux de populisme et de la démagogie plus viscérale. Nouvilas House, où le seul vrai prévu Musée du cirque en Europe est la propriété du Conseil municipal et du comté et de l'argent public investi dans le musée sera entièrement payé leur réadaptation: Dit une autre façon: grâce au projet Circus Museum attirer des investissements extérieurs Figueres pour récupérer une propriété de propriété publique. En fait, il est prévu que 75% des coûts de remise en état provient de l'extérieur de la ville. Imaginez un nouveau musée Figueres singulier, unique en Europe, est auto après seulement cinq ans de vie, capable de créer des dizaines d'emplois et de consolider en tant que capitale culturelle et touristique du nord de la Catalogne .
Rappelez-vous que, contrairement à ceux qui attaquent le projet de l'ignorance, qui fait la promotion du Festival et le Musée du cirque est une fondation à but non lucratif culturelle qui n'a absolument rien à cacher: audités annuellement leurs comptes et les rendre publics, déclare et assure l'ensemble du personnel et des bénévoles, plus important encore, le financement du projet avec seulement 20% de l'argent public, puis prend un risque financier sur € 450.000 pour être en mesure de le faire. Dans le pays l'envie de ceux qui préfèrent l'effort tranchée de complot en vue de travailler avec honnêteté et rigueur et risque économique est triste de recevoir ces attaques qui essaie de monopoliser la bannière de l'art aujourd'hui. Pas Mesdames et Messieurs, quand vous avez construit votre épargne à partir de 12 ans et l'une des plus grandes archives de son secteur du patrimoine, quand vous faites un projet réussi capable d'attirer plus de 30.000 spectateurs chaque année, laissant la ville un rendement économique de 1,2 millions d'euros et de se positionner parmi les meilleurs dans le monde en cinq ans seulement, quand vous arrivez à nommer Figueres dans le monde, vous prenez des risques lorsque 80% du coût de leurs projets sa propre poche lorsque vous organiser des expositions avec plus de visiteurs dans l'histoire de la ville (cirque cirque Flores Gleich ou démo), lorsque cela se produit, si cela arrive, alors et seulement alors nous serons sur un pied d'égalité à parler, elle.
Mais je crains que vous préférez du mal à détruire le travail des autres par le biais de la diffamation avant de canaliser leur temps à des projets qui loue notre ville internationale comme le fait le cirque. Vous préférez Figueres, comme cela est arrivé avec l'université ou le musée du cinéma, définitivement perdu le train de la prestation culturelle, touristique et économique dynamique de leurs projets personnels, avec peu ou pas de risque du promoteur, posé pour les minorités sans pas de retour économique à la ville, sans la transparence nécessaire des comptes lors de la réception de l'argent des contribuables.
Heureusement, la grande majorité de la population à Figueres vibre avec le meilleur cirque du monde et veulent être pendant de nombreuses années et tout au long de l'année. Vive la qualité du cirque international, le plus populaire de tous les arts de la scène, qui a plus de téléspectateurs et revenir à Figueres, avec un public de tous âges, croyances et cultures.